LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 2 MC)

Bài đọc: St 37,3-4.12-13a.17b-28 Tin Mừng: Mt 21,33-43.45-46 33Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông...

LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 2 Mùa Chay)

Bài đọc: Gr 17,5-10 Tin Mừng: Lc 16,19-31 19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, tuần 2 MC)

Bài đọc: Gr 18,18-20 Tin Mừng: Mt 20,17-28 Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người...

LỜI SỐNG (Thứ Ba, tuần 2 MC)

Bài đọc: Is 1,10.16-20 Tin mừng: Mt 23,1-12 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, tuần 2 MC)

Bài đọc: Đn 9,4b-10 Tin Mừng: Lc 6,36-38 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng ...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MC – B)

Bài đọc 1: St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ;  Bài đọc 2: Rm 8,31b-34 Tin Mừng: Mc 9,2-10 2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay)

Tin Mừng: Mt 5,43-48 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh...

LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay)

Tin Mừng: Mt 5,20-26 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người...

LỜI SỐNG (22/2, Lập Tông tòa Thánh Phêrô)

Tin Mừng: Mt 16,13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người...

LỜI SỐNG (Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay)

Tin Mừng: Lc 11,29-32 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác;...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 MC – B)

Bài đọc 1: Xh 20,1-17;   Bài đọc 2: 1Cr 1,22-25 Tin mừng: Ga 2,13-25 13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành...

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm B

0
BÀI ĐỌC I: Xh 20, 1-17 “Luật do Môsê đã ban ra”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây:...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 MC)

Bài đọc: Mk 7,14-15 Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32 1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức...
3,180Người theo dõiĐăng Ký