LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 4 TN)

Tin mừng: Mc 5, 1-20 1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 4 TN)

Bài đọc 1: Xp 2,3; 3,12-13; Bài đọc 2: 1Cr 1,26-31 Tin Mừng: Mt 5,1-12a Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 3 TN)

Tin mừng: Mc 4,35-41 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông...

LỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 3 TN)

Tin mừng: Mc 4, 26-34 26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống...

LỜI SỐNG (26/1, Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục)

Tin mừng: Lc 10,1-9 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

LỜI SỐNG (25/1, Thánh Phalô Tông đồ trở lại)

Tin mừng: Mc 16, 15-18 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi...

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 3 TN)

Tin Mừng: Mc 3,31-35 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 3 TN)

Tin mừng: Mc 3, 22-30 22 Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, 23 và nói thêm rằng: “Chính...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 TN – A)

Bài đọc 1: Is 8,23b-9,3; Bài đọc 2: 1Cr 1,10-13.17 Tin Mừng: Mt 4,12-17 Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua...

LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 2 TN)

Tin Mừng: Mc 3,20-21 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 4 TN)

Tin mừng: Mc 6,1-6 1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người...

LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 4 TN)

Tin mừng: Mc 5, 21-43 21 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 4 TN)

Tin mừng: Mc 5, 1-20 1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra...
1,990Người theo dõiĐăng Ký