LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 27 TN)

Tin Mừng: Lc 10,38-42 Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô...

LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 27 TN)

Tin Mừng: Lc 10,25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật 27 Thường Niên C)

Bài đọc 1: Kb 1,2-3;2,2-4 Bài đọc 2: 2 Tm 1,6-8.13-14 Tin Mừng: Lc 17,5-10 Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa...

LỜI SỐNG (1/10, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Lễ Kính)

  Bài đọc: Is 66,10-14c Tin Mừng: Mt 18,1-5 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất...

LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 10,13-16 “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà...

LỜI SỐNG (29/9, Các Tổng Lãnh Thiên Thần, lễ kính)

Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Lễ Kính Bài đọc: Đn 7,9-10.13-14 Tin Mừng: Ga 1,47-51 Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình,...

LỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 26 TN)

Tin Mừng: Lc 9,57-62 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi...

LỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 26 TN)

Bài đọc: Dcr 8, 20-23 Tin Mừng: Lc 9,51-56 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người...

LỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 26 TN)

Bài đọc: Dcr 8,1-8 Tin Mừng: Lc 9,46-50 46Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người...

LỜI SỐNG (Chúa Nhật 26 Thường Niên – C)

Bài đọc 1: Am 6,1a.4-7 ; Bài đọc 2: 1Tm 6,11-16 Tin Mừng: Lc 16,19-31 19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng:...

Bài Viết Mới Nhất

LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 27 TN)

  Tin mừng: Lc 11, 5-13 5Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy...

Arnoldus Nota 10/2022: Chung tay chữa lành thế giới bị tổn thương*

0
♦ Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời Link nghe: https://youtu.be/CEOjZwp9SHU Chủ đề Tổng Tu Nghị tiếp theo của Dòng...

LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 27 TN)

  Bài đọc: Gn 4,1-11 Tin Mừng: Lc 11,1-4 Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người...
1,660Người theo dõiĐăng Ký