Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật tuần 15 Thường Niên – Năm B

0
584

Bài Ðọc I: Am 7, 12-15

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. – Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. – Ðáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-10 {hoặc 3-14}

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

{Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.}

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 6, 7-13

“Người bắt đầu sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Ðó là lời Chúa.

Bài Giảng chủ đề:

THI HÀNH SỨ VỤ CỦA CHÚA

      Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội là chúng ta đã mang trên mình sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta, đó là sứ vụ truyền giáo. Ngày xưa khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ, Người đã chọn các môn đệ đến ở với Người và được sai đi làm sứ vụ. Trong tinh thần này, phần mở Hiến pháp Dòng Ngôi Lời đã xác quyết: “Cuộc sống của Người là cuộc sống của chúng ta, sứ vụ của Người là sứ vụ của chúng ta”. Đó là mục tiêu mà phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, là những tông đồ của Đức Giêsu, được cộng tác với Người, để mở rộng vương quốc tình yêu mà Đức Giêsu đã dạy, đã làm. Muốn được như vậy thì chúng ta phải:

      Hiểu Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì?

      Chúng ta thi hành sứ vụ của Chúa như thế nào?

  1. Hiểu Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì?

      Tin Mừng thánh Máccô hôm nay thuật lại cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu đã chọn mười hai Tông Đồ, mục đích là để các ông ở với Ngài, được huấn luyện và sai đi rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu sai mười hai Tông Đồ đi rao giảng trước hết là cho dân Ítraen, sau là cho toàn thể thế giới. Người đã ban cho các ông những quyền năng như trừ quỷ, xức dầu chữa bệnh… Chúa Giêsu sai từng hai người một như có ý nhắc các ông hãy làm chứng với tính cách cộng đoàn, chứ đừng mang tính cá nhân. Vì chứng tá của hai người hay một nhóm người thì cao hơn là một người làm riêng rẽ.

      Nhóm Mười Hai nhận chỉ thị mang hành trang sứ vụ một cách rất đơn sơ, với thái độ không gắn bó với với của cải vật chất hay những gì không hoàn toàn cần thiết cho sứ vụ rao giảng. Ra ra đi với hành trang đơn sơ như vậy đòi buộc các môn đệ phải đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và những người Chúa gởi đến cho mình. Vì theo phong tục Phương Đông, việc ân cần tiếp đãi khách lạ được xem như là bổn phận thiêng liêng. Và chắc chắn người thời ấy đã tiếp đón các môn đệ như vậy.[1] Chúa Giêsu đã trao cho các ông quyền trừ quỷ, chữa bệnh và khuyên bảo người ta ăn năn sám hối để đón nhận triều đại Thiên Chúa. Sứ mạng rao giảng đòi hỏi các môn đệ phải hiến thân, dứt khoát để theo Đức Giêsu, phải sống nghèo, trưởng thành và can đảm để làm chứng cho đức tin.

      Trong bài đọc I mà chúng ta vừa nghe, khi gọi Amốt, Chúa đã nói với ông: “Hãy đi tuyên sấm cho Ítraen dân Ta” (Am 7,15). Dù bị buộc phải rời khỏi Ítraen, nhưng ngôn sứ Amốt vẫn cương quyết chống lại, vì ông đã nhận được lệnh là phải rao giảng, dù người ta không ưa lời rao giảng của ông. Ông đã can đảm làm chứng cho đức tin của mình và luôn trung thành với thánh ý của Thiên Chúa.

  1. Chúng ta thi hành sứ vụ của Chúa như thế nào?

      Đối với mỗi người chúng ta ngày hôm nay thì sao? Khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội là chúng ta đã mang trên mình sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Nhưng chúng ta đã thi hành sứ vụ đó như thế nào? Vì từ đời đời Thiên Chúa đã muốn cho tất cả chúng ta thành con cái của Ngài, và giao cho Con Một của Ngài thực hiện quyết định lạ lùng đó. Thánh Phaolô đã bày tỏ chương trình của Thiên Chúa trong thư gởi tin hữu Êphêxô mà chúng ta vừa nghe đọc trong bài đọc 2. Mục đích của việc loan báo Tin Mừng, chính là giới thiệu đức tin, tình yêu và niềm trông cậy của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng tạo dựng, yêu thương và cứu độ chúng ta.

      Nhìn vào lịch sử cứu độ, Thiên Chúa chọn gọi mỗi người theo một cách thức và thời điểm khác nhau và với những công việc khác nhau. Chính Đức Giêsu đã chọn Nhóm Mười Hai để trao cho các ông sứ vụ mà Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha (Ga 20,21). Đồng thời, Người cũng muốn những người được chọn, gọi hãy luôn có một thái độ tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa (Ga 14,1).

      Mỗi người chúng ta không thể làm cho người khác trở thành môn đệ của Đức Kitô mà bản thân của mình không tín thác cậy trông vào Đức Kitô. Mà để tín thác cậy trông vào Chúa đòi hỏi người môn đệ phải cố gắng sống đời sống cầu nguyện, tu luyện mỗi ngày và lớn lên dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như các Tông Đồ xưa kia: “Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được đầy Thánh Thần và mạnh dạn nói lời Thiên Chúa” (Cv 4, 31). Qua sự tín thác, cầu nguyện, chúng ta mới có kinh nghiệm về Chúa. Vì có kinh nghiệm về Chúa, chúng ta mới nói về Chúa cho người khác. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Con người thời đại ngày nay cần nghe những chứng nhân hơn những thầy dạy”.

      Nguồn gốc của sứ vụ không phải khởi nguồn từ Giáo Hội mà là bắt nguồn từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Để thi hành sứ vụ một cách hiệu quả, mỗi một người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn cần phải có đời sống nội tâm, hoán cải, hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Phải nên giống Đức Kitô trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Như Chúa Cha đã sai Đức Kitô, Chúa Kitô cũng sai chúng ta, vừa để tiếp nối sứ mạng của Chúa, vừa cho người khác nhận ra sứ mạng của Chúa. Truyền giáo không phải ý muốn nhất thời của mỗi người chúng ta, nhưng đó là quà tặng, ân ban của Thiên Chúa đối với mỗi người. Công việc của chúng ta là cảm nghiệm được Tin Mừng của Chúa và chia sẻ Tin Mừng đó cho người khác. Chúng ta chỉ có thể tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô khi chúng ta kinh nghiệm về Chúa, yêu Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

      Ước gì phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta ý thức hơn về sứ vụ của mình. Có ý thức được sứ vụ của mình, chúng ta mới biết cách Phúc Âm hóa gia đình mình, nỗ lực thi hành sứ vụ rao truyền Tin Mừng ngay từ trong gia đình mình. Sống kết hiệp với Ba Ngôi trong tình con thảo, sống tình huynh đệ trong gia đình cũng như với những người chung quanh chúng ta. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết cộng tác với nhau để tìm mọi cách Phúc Âm hóa những người và môi trường nơi chúng ta đang sống.

Lm. Giuse Trần Quang Chinh, SVD

[1] Hoàng Đắc Ánh, Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô, Mai Khôi, 2011. tr. 102.

Bài trướcThánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 2018 – Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XV – Năm B

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.