AI TÍN: Bà cố Maria Nguyễn Thị Bương (thân mẫu Lm. Giuse Lê Văn Quốc, SVD)

0
639