NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO LIÊN VĂN HÓA

0
73

Tu huynh Guy Mazola Mido, SVD (Thành viên Hội Đồng Tổng Quyền), Roma.

Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn, SVD dịch

Mỗi chúng ta là một món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới. Sự quan phòng đã làm cho chúng ta thăng tiến trong lãnh vực xã hội, trong mối liên hệ với anh chị em của mình, với tư cách là những thành viên của một gia đình, một khu dân cư, một thành phố, một khu vực, một quốc gia và trên thế giới. Đây là nơi mà vấn đề văn hóa phát huy tác dụng. Văn hóa nhân bản hóa và hình thành bản chất con người. Nó định hình rất nhiều để chúng ta vượt ra khỏi môi trường gia đình và tham gia vào một bối cảnh xã hội rộng lớn hơn.

Nhìn qua con mắt đức tin, chúng ta thấy sự liên kết giữa con người với nhau trong xã hội phản ánh mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. “Mỗi nhà truyền giáo Ngôi Lời trải nghiệm tình yêu của Chúa Kitô đều được thúc đẩy bởi tình yêu ấy để làm chứng cho Chúa Kitô trên thế giới qua việc cam kết thực hiện sứ mệnh đổi mới và biến đổi… Lời mời gọi liên tục đổi mới và biến đổi đốt cháy ngọn lửa mới trong việc theo đuổi một cuộc sống liên văn hóa, sứ mệnh liên văn hóa có ý nghĩa và đáng trân trọng, đồng thời thúc đẩy việc kiểm tra nghiêm túc những cách thức và phương tiện của chúng ta để đạt được các mục tiêu trong sứ vụ của mình” (xem In Word and Deed, số 29).

Đối với chúng ta, những nhà truyền giáo Ngôi Lời, liên văn hóa không nên được xem là hành động đơn giản chỉ để tập hợp các thành viên của các quốc gia và nền văn hóa khác nhau lại với nhau, nhưng là một cơ hội để làm phong phú và trưởng thành cá nhân, cũng như giúp cho Phúc Âm được triển nở trong ơn gọi tu sĩ truyền giáo của mỗi người.

 “Một lưu ý đặc biệt của các cộng đoàn chúng ta là, thực tế mọi người đến từ các quốc gia khác nhau sống và làm việc chung. Điều này sẽ phong phú hơn khi mỗi người đi ra gặp gỡ người kia với sự tôn trọng quốc gia và nền văn hóa của họ” (HP. 303,1).

Là Dòng Ngôi Lời, tính liên văn hóa của chúng ta có thể thực hiện được nhờ bản sắc của chúng ta trong Giáo Hội. Nó không dựa trên bất kỳ bản sắc quốc gia, dân tộc hay bộ lạc nào. Liên văn hóa là một phần di sản của chúng ta; nó là một yếu tố thiết yếu của đặc sủng Dòng Ngôi Lời chúng ta, một đặc điểm khác biệt cho biết chúng ta là ai. Lối sống của chúng ta không bị chi phối bởi các chuẩn mực của bất kỳ nền văn hóa hay quốc gia nào, nhưng bởi đặc sủng của Hội Dòng, được lưu giữ trong Hiến Pháp của chúng ta. Vì vậy, tôi không đại diện cho bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào trong Hội Dòng. Tuy nhiên, tôi tham gia vào Hội Dòng Ngôi Lời với một mô hình tư tưởng và thực hành được định hình bởi nền văn hóa của tôi, điều này có thể củng cố hoặc hạn chế quyền tự do sống đời dâng hiến của tôi. Hiệp nhất trong sự đa dạng là bài học cần thiết của cuộc sống mà chúng ta học được để sống với nhau trong sự hòa hợp với tư cách là Những Nhà Truyền Giáo Liên Văn Hóa.

Nhưng cuộc sống, liên văn hóa là một thử thách, một thách thức lớn. Sự khác biệt về văn hóa, hiểu lầm, căng thẳng và khó khăn có thể nảy sinh trong các mối quan hệ. Các cộng đoàn liên văn hóa có thể trở nên giống như Tháp Babel, là hình ảnh của sự không thể giao tiếp: không cá nhân hoặc nhóm nào hiểu được nhau, bởi vì mỗi cá nhân sống khép kín nơi chính mình, trong sự khẳng định lợi ích của bản thân. Theo đó, kế hoạch xây dựng một cái gì đó cùng nhau trở nên bất khả thi.

Trái ngược với Tháp Babel, sự kiện Lễ Ngũ Tuần nên truyền cảm hứng cho chúng ta để trở thành Những Nhà truyền Giáo Liên Văn Hóa. Lễ Ngũ Tuần là phép lạ của sự hiệp nhất và hiểu biết lẫn nhau, nơi mỗi nhóm nói ngôn ngữ riêng của mình, do đó duy trì bản sắc riêng của họ với những khác biệt mà điều này đòi hỏi. Lễ Ngũ Tuần là sự xác tín rằng Chúa muốn tạo ra một nhân loại mới thông qua sự hội nhập và bổ sung của những khác biệt. Lễ Ngũ Tuần đại diện cho sự hiệp nhất giữa sự đa dạng, cởi mở, đổi mới và nhiệt thành, một kinh nghiệm sâu sắc về tình yêu biến đổi của Thiên Chúa. Là thành viên của một Hội Dòng quốc tế và đa văn hóa, đây là những gì chúng ta đang được mời gọi.

Thái độ của bạn đối với sự đa dạng là gì? Làm thế nào để bạn cư xử với một người khác văn hóa với bạn?