LỜI SỐNG (14/1, Thứ Sáu, Tuần 1 TN)

0
92

Tin mừng: Mc 2,1-12

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.

3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ?

9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘ Con đã được tha tội rồi ‘, hai là bảo: ‘ Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ‘, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”

12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

_____________

Suy niệm

CHỮA LÀNH TÂM HỒN (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Chúng ta có quá nhiều điều phải lo về thân xác: từ chuyện sức khoẻ, chuyện học hành, chuyện gia đình,… mà đôi khi quên mất điều cần phải lo nhất là tâm hồn mình đã được giải thoát hay đã được hoàn toàn tự do đối với tội lỗi, hay đã được ơn tha thứ của Chúa chưa?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho người bại liệt. Chúa không chỉ chữa lành bệnh tật phần xác mà còn chữa lành bệnh tật phần tâm hồn cho anh: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5). Tội lỗi là nguyên nhân gây nên mọi đau khổ cho con người, nó thống trị con người và làm cho con người phải chết. Bởi vậy Chúa Giêsu đã được sai đến trần gian này để cứu độ và giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của tội lỗi và đem lại sự sống cho con người. Người có quyền tha tội và chữa lành mọi bệnh tật để cứu giúp con người. Người bại liệt trong bài Tin Mừng đã vác chõng ra đi với một tâm hồn bình an và lòng hân hoan tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa, vì anh đã được khỏi bệnh, đồng nghĩa hoàn toàn được thứ tha tội lỗi.

Khi suy niệm về thân phận của người bại liệt, chúng ta được mời gọi nhìn lại bản thân để nhận ra những bất toàn yếu đuối, giới hạn và tội lỗi của mình. Để từ đó, chúng ta nhận ra tình thương và tin tưởng vào Thiên Chúa nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng được thôi thúc chạy đến với Bí Tích Hoà Giải để được tha thứ tội lỗi và đón nhận ơn bình an sâu xa nhất trong tâm hồn mình.

Lạy Chúa, tội lỗi không chỉ làm chúng con mất lòng Chúa mà còn để lại những vết sẹo trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tránh xa mọi dịp tội, quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu và xin ban bình an trong tâm hồn chúng con. Amen.