Gieo những hạt giống đáp ứng sứ vụ truyền giáo sáng tạo trong Tổng Tu Nghị 19

0
80

Thông điệp tháng 6 và tháng 7/2024 từ Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời

Cha Tổng Quyền Paulus Budi Kleden và Ban Lãnh Đạo

Chỉ trong một vài ngày nữa, những tham dự viên của Tổng Tu Nghị (TTN) thứ 19 sẽ nhóm họp tại Nemi, đánh dấu đỉnh điểm của cuộc hành trình ba năm. Hành trình này khởi đi với lời hiệu triệu chung cho việc hành động, như chúng ta đã bắt đầu tiến trình Tu Nghị bằng việc thu thập ý kiến từ các Tỉnh dòng, Miền dòng và Giáo điểm (TMG), mời gọi mọi người trình bày những mối quan tâm của mình và đề xuất những đề tài cho những thảo luận chung.

Trong suốt tiến trình này, đã có một sự nỗ lực phối hợp tham gia trong việc phân định và phản tỉnh cách sâu sắc, nhằm đạt được sự rõ ràng ở cả tình trạng hiện nay của Hội dòng chúng ta, và hướng đi mà chúng ta mong muốn đạt được trong tương lai. Nỗ lực này mang nét đặc trưng bởi tinh thần hòa nhập và hợp tác, với tiếng nói đa dạng từ các Tỉnh dòng, Miền dòng, Giáo điểm và cộng tác viên giáo dân, tham gia một cách sôi động vào các cuộc họp, các ý kiến thăm dò, và những cuộc đối thoại mở.

Khi chúng ta chuẩn bị để nhóm họp tại Nemi, chúng ta được nhắc nhở việc đồng trách nhiệm để duy trì sự cẩn trọng trong các suy tư của mình, hiểu rõ cách sâu sắc những thực tại đang diễn ra trong và xung quanh chúng ta, được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và tầm nhìn chung của toàn thể Hội dòng.

Tổng Tu Nghị: kết nối với quá khứ, mở ra những con đường mới.

 Tổng Tu Nghị thứ 19 không phải là một sự kiện độc lập nhưng đúng hơn là một sự tiếp nối của một cuộc hành trình. Mỗi Tổng Tu Nghị kế tiếp được xây dựng trên những ý nghĩa và đường hướng của Tổng Tu Nghị có trước đó, kiến tạo một con đường của việc canh tân và biến đổi cuộc sống và sứ vụ của chúng ta với tư cách là Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.

Tổng Tu Nghị thứ 15 năm 2000 giới thiệu khái niệm đối thoại ngôn sứ với bốn đối tượng đối thoại được ưu tiên, thiết lập một cột mốc mà nơi đó làm sao chúng ta hiểu biết và tham gia sứ vụ. Sự hiểu biết nền tảng này mở ra một con đường cho các Tu Nghị về sau để đào sâu hơn nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống sứ vụ truyền giáo. Tổng Tu Nghị thứ 16 kế đó vào năm 2006 đã cho thấy sự cần thiết để nhìn vào bên trong (ad intra), sử dụng đối thoại ngôn sứ “như một quan điểm để tập trung vào những khía cạnh của đời sống chúng ta trong tư cách là Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời”. Năm (5) chiều kích của đời sống sứ vụ truyền giáo – linh đạo, cộng đoàn, lãnh đạo, tài chánh, và đào tạo – được xác định, cung cấp một khuôn mẫu cho việc phát triển và phản tỉnh bản thân.

Tổng Tu Nghị thứ 17 diễn ra vào năm 2012, nhấn mạnh hơn nữa vào tầm quan trọng của liên văn hóa, tập trung suy tư chủ đề này và thiết lập phương hướng cho Hội dòng để chỉ dẫn những ưu tiên và hành động của chúng ta. Việc canh tân tập trung vào việc chia sẻ đời sống và sứ vụ liên văn hóa đã nhấn mạnh đến sự cần thiết cho một nền tảng linh đạo sâu sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đề của Tổng Tu Nghị thứ 18. Tổng Tu Nghị thứ 18 vào năm 2018 kêu gọi chúng ta đẩy mạnh tiến trình khơi dậy ngọn lửa linh đạo, nhấn mạnh Lời Chúa là trung tâm điểm trong đời sống, ơn gọi và sứ vụ của chúng ta. Trong tiến trình canh tân và đổi mới này chúng ta tìm thấy bản thân mình được đặt vào và sai đi khắp thế giới, được ghi dấu bởi những tổn thương khác nhau. Trong tinh thần đối thoại ngôn sứ, chúng ta trở nên nhạy cảm hơn đối với những tổn thương trong thực tại và được mời gọi dấn thân vào Missio Dei as Missio Lucis (tức là: Sứ vụ của Chúa cũng là Sứ vụ của Ánh sáng). Tổng Tu Nghị thứ 19 thúc đẩy chúng ta, được Chúa soi sáng, đón nhận thực tế mong manh yếu đuối và dám sống tinh thần môn đệ cách năng động và sáng tạo.

Với mỗi một Tổng Tu Nghị chúng ta được mời gọi xây dựng trên nền tảng thiêng liêng do những vị tiền nhiệm để lại, và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta tìm kiếm những cách thức mới để đáp lại những dấu chỉ của thời đại và nơi chốn. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của Tổng Tu Nghị, bởi như Hiến Pháp khẳng định: “Tổng Tu Nghị đại diện cho toàn thể Hội Dòng và là cơ quan lập pháp tối cao trong nội bộ Dòng” (HP. 616).

Tổng Tu Nghị: đại diện cho toàn thể Hội dòng

 Tổng Tu Nghị, đại diện quan trọng của toàn thể Hội dòng và những lợi ích của Hội dòng, được biến thành hiện thực do các thành viên đến từ Ban Lãnh đạo tổng quyền, các Giám tỉnh, và các vị đại diện của các Tỉnh Dòng, Miền Dòng và Giáo điểm, các Tu huynh và các quan sát viên cũng được mời tham dự. Sự hiện diện cũng không kém phần quan trọng đến từ các cộng tác viên giáo dân SVD và các nữ tu SSpS, những vị đại diện này giúp thắt chặt hơn nữa tình liên đới trong Hội Dòng chúng ta.

Sự hợp thành của các nghị viên là một phản ánh chân thực của hội viên mang tính quốc tế của chúng ta và là một niềm tự hào. Các thành viên của Tu Nghị với quyền biểu quyết đến từ 31 quốc gia khác nhau, là một minh chứng cho việc đạt đến tính toàn cầu. Hiện nay, các quốc gia thành viên của Hội dòng chúng ta đạt được con số ấn tượng là 76. Trong các tham dự viên, chúng ta có 9 Tu huynh, chiếm 7,5 % tổng số. Điều này phản ảnh phần trăm số Tu huynh khấn trọn trong Hội Dòng đạt mức 6,8%.

Nhìn vào nhóm độ tuổi của các tham dự viên. Có hai vị đang ở độ tuổi 70, 6 vị ở độ tuổi 40 và trẻ hơn. Nhóm nhiều nhất nằm ở độ tuổi 41-79. Mặc dù chúng ta không có hiện diện của những anh em khấn tạm, nhưng họ cũng tham gia [thảo luận từ xa tại địa phương] trong Tu Nghị lần này. Lần đầu tiên, các anh em đó được mời gọi suy tư về chủ đề của Tu Nghị, dựa vào hai hướng dẫn suy tư. Bốn cơ sở nhà đào tạo đại diện cho bốn vùng được yêu cầu gởi một thông điệp ngắn đến cho Tổng Tu Nghị.

Tổng Tu Nghị là nơi trải nghiệm để thấy được toàn bộ Hội dòng trong tính đa dạng của nó. Và điều quan trọng là đón nhận sự đa dạng như một thế mạnh hơn là chỉ thấy nó như một thách đố. Các vị đại diện từ các quốc gia khác nhau và sự tham gia của các Tu huynh cho thấy căn tính đoàn thể và làm phong phú cách nhìn của chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta về tính nhất tâm đa diện là đá tảng cho sức mạnh và sự kiên cường của chúng ta.

Khía cạnh thứ hai của các vị đại diện liên quan đến phạm vi của việc suy tư, cân nhắc, những thảo luận, và những quyết định của Tổng Tu Nghị. Bởi vì Tu nghị đại diện cho toàn thể Hội dòng, những cân nhắc chín chắn của các tham dự viên cần phải kể đến tính toàn thể của Hội dòng. Đó phải là lợi ích của toàn thể Hội dòng mà chúng ta đang cổ vũ, là sứ vụ của Hội dòng mà chúng ta hướng đến. Tu nghị nhấn mạnh đến việc xem xét những ích lợi cho toàn thể Hội dòng vượt lên trên các thực thể mang tính cá nhân, điều này báo hiệu một sự chuyển đổi hướng đến những tiếp cận mang tính tổng thể.

Tổng Tu Nghị là cơ quan quản trị tối cao trong nội bộ Dòng và là một hành trình thiêng liêng

 Cũng như các Hội dòng khác, Tổng Tu Nghị chiếm một vị trí quan trọng như là cơ quan quản trị tối cao đối với toàn thể Hội dòng. Tu Nghị đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng của việc đánh giá 6 năm đã qua, dựa trên các báo cáo khác nhau, phác họa chương trình cho 6 năm tiếp theo. Hơn nữa, Tu Nghị đóng vai trò thiết yếu trong việc bầu chọn những anh em để lãnh đạo, linh hoạt, và điều phối viên cho toàn thể Hội dòng, qua đó triển khai các đường hướng đã được thiết định.

Tổng Tu Nghị không chỉ là một hoạt động mang tính điều hành, nhưng là một hành trình linh thiêng sâu xa. Nó là nền tảng để lắng nghe những kinh nghiệm và tâm tư của các anh em tu sĩ, các cộng tác viên giáo dân, và các nữ tu từ các vùng miền khác nhau. Qua việc thảo luận chung này, chúng ta cố gắng hiểu và giải đáp những thách thức sứ vụ xảy đến cho chúng ta. Tổng Tu Nghị, với bản chất thánh thiêng của mình, hoạt động như một chất xúc tác, khơi dậy ngọn lửa đam mê và dấn thân cho đời sống sứ vụ truyền giáo của chúng ta. Tu Nghị mời gọi chúng ta quay về với chính mình, thắp lên sự khao khát tâm linh, và thúc đẩy bản thân chúng ta hướng đến một một sự dấn thân năng động vào sứ vụ, kêu gọi một cảm thức về lòng yêu mến và tận hiến trong chính mỗi người.

Với tư cách là những vị đại diện cho Hội dòng, các tham dự viên Tổng Tu Nghị giữ một vai trò quan trọng. Họ không chỉ là những người tham dự, nhưng là những người đóng góp tích cực cho những thảo luận và những quyết sách định hình nên tương lai của chúng ta. Thời gian mà các tham dự viên dành cho nhau tại Nemi là để hòa hợp chính mình cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy và thảo luận những vấn đề quan trọng cả về phương diện cá nhân lẫn tập thể. Họ có vai trò quan trọng trong việc thiết định nên tương lai của Hội dòng và chúng ta tin tưởng vào sự khôn ngoan và phân định của họ. Trong khuôn khổ phân định cầu nguyện, những cuộc thảo luận của Tổng Tu Nghị sẽ khai mở, phù hợp với bối cảnh rộng lớn hơn của một tiến trình hiệp hành.

Sau Tổng Tu Nghị, các thành viên không chỉ được kỳ vọng để chia sẻ những quyết định của Tu Nghị. Nhưng điều cần thiết nữa là truyền tải đến người khác tinh thần huynh đệ được cảm nghiệm trong suốt quá trình Tu Nghị diễn ra và cố gắng sống tinh thần đó với anh em. Các thành viên của Tu Nghị là những linh hoạt viên của các Tỉnh dòng, Miền dòng và Giáo điểm để lan tỏa đến người khác niềm vui và niềm tự hào khi là thành viên của Hội Dòng Ngôi Lời và khích lệ họ tiếp tục trở nên sứ giả lan truyền Ánh sáng là chính Chúa.

Chúng ta hãy suy tư về biểu tượng phong phú của Tổng Tu Nghị, phản ánh chu kỳ cuộc sống mở ra trước mắt chúng ta. Giống như những hạt giống được gieo vào nơi đất tốt, những chủ đề và niềm cảm hứng của chúng ta bén rễ trong tâm thức mang tính tập thể. Qua việc tham gia một cách sống động và suy tư sâu sắc, những hạt giống sinh trưởng trong một tầm nhìn đầy sức sống, qua đó hướng dẫn hành trình phía trước của chúng ta.

Trong tinh thần của Đấng Sáng Lập, Thánh Arnold Janssen, Ngài đã nhiệt thành tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong các Tổng Tu Nghị, chúng ta cũng hãy nài xin sự khôn ngoan thiêng liêng từ Chúa, để soi chiếu những gì đang diễn ra của chúng ta. Chúng ta hãy noi gương Thánh Anorld cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta, ban cho chúng ta sự minh trí, ơn phân định, và hợp nhất cho những ý định trong các cuộc thảo luận của chúng ta.

____________________________

(Tu sĩ Giuse Hồ Xuân Hương chuyển ngữ; Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD hiệu đính bản dịch. Nguồn: Arnoldus Nota, June-July 2024, tr. 2-3).

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcTHÁNH TÂM CHÚA GIÊSU: KHỞI NGUỒN CỦA DÒNG NGÔI LỜI*
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ)