Thông điệp Phục Sinh 2022 của Cha Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời

0
116

 

Thưa Quý Anh Em SVD, Quý Sơ, Quý Bằng hữu, Quý CTV Truyền giáo và Thân quyến quý mến!

 Lễ Phục Sinh, lễ quan trọng nhất của Giáo hội, công bố thông điệp nền tảng của Kitô giáo: Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là Thiên Chúa của sự sống, là Đấng ban sự sống cho chúng ta và mời gọi chúng ta cổ vũ cho sự sống. Đây không phải là loại lý tưởng trừu tượng đến nỗi không thể cảm nghiệm trong thế giới này. Trái lại, sự sống đã được Thiên Chúa sáng tạo, và được Ngài cứu độ là sự sống thật, sự sống chúng ta sống hằng ngày với nhiều khó khăn và các vấn đề, nhưng không thiếu niềm hy vọng và những trải nghiệm biến đổi.

Lễ Phục Sinh soi sáng cho chúng ta có cái nhìn tốt hơn về thực tại của mình. Chắc chắn, cuộc sống của chúng ta không chỉ có bóng tối và đầy phiền muộn. Sự Phục Sinh công bố cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa của chúng ta luôn có sức mạnh chỉ ra lối thoát, lối đi mới, tuyến đường khác; rằng thực tại mới không phải là sự hoang đường, nhưng nó thực sự tồn tại. Với Chúa Phục Sinh, chúng ta có thể vượt qua sự tối tăm đến với ánh sáng, từ ngôi mộ đến sự phục sinh, từ cái chết đến sự sống. Tuy nhiên, chúng ta phải đi con đường này, chấp nhận mọi thứ mà cuộc sống mang lại cho mình, đừng chối bỏ và khước từ cái bóng hoặc phía không chắc chắn của thực tại mình.

Tôi muốn nhấn mạnh đến ba yếu tố cơ bản của cuộc sống. Trước hết là niềm tín thác: tín thác vào Thiên Chúa và vào những ai được trao phó trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa. Là Đấng Sáng Tạo, Ngài đã ban cho chúng ta sự sống và Ngài biết những yếu đuối và mong manh của chúng ta. Niềm tín thác này là nền tảng của niềm cậy trông vào Thiên Chúa.

Yếu tố thứ hai là sự kiên nhẫn. Câu chuyện Xuất hành của dân Israel là biểu tượng của Lễ Phục Sinh. Xuất hành là câu chuyện và lịch sử sự nhẫn nại của Thiên Chúa và của dân Chúa. “Miền Đất Hứa” không phải một ngày mà đến được; để sống trong sự tự do và tình huynh đệ đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. Để vượt qua thời kỳ khủng hoảng, mang tính cá nhân hay toàn cầu, như Đại dịch này, chúng ta cần bền chí. Sự kiên trì làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin và các nhân đức; nó giúp chúng ta nhận ra những yếu đuối và sức mạnh của mình.

Thứ ba là lòng thương xót. Lễ Phục Sinh cho thấy sự liên đới, lòng trắc ẩn, và sự tham gia của Chúa vào thực tại con người. Từ sự liên đới này, chúng ta thấy được ánh sáng hy vọng, và sự trải nghiệm lòng thương xót dạt dào, thúch bách chúng ta tham gia vào cuộc sống của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi và được tạo điều kiện để noi gương lòng xót thương của Chúa trong cuộc sống mình, để chia sẻ trải nghiệm này với tha nhân, đặc biệt là với những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên, những xung đột, và các cuộc chiến tranh giống như chiến tranh ở Ukraine.

Xin anh chị em hãy cầu nguyện để việc cử hành Lễ Phục Sinh làm cho chúng ta lớn lên trong niềm tín thác, sự kiên nhẫn, và lòng xót thương.

Chúc mừng Lễ Phục Sinh đến tất cả anh chị em!

Lm. Paulus Budi Kleden, SVD,
Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời.

____

Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ

Dear Confreres, Sisters, Lay Mission Partners, Benefactors, Relatives, and Friends,

Easter, as the most important feast of the Church, proclaims the fundamental message of Christianity: that God is love, he is God of life who gives us life and calls us to promote it. This is not an idealistic, abstract kind of life that cannot be experienced in this world. On the contrary, the life created and saved by the Lord is real-life, the life that we live day by day, with a lot of difficulties and problems, but not without hope and the experiences of transformation.

Easter enlightens us to have a better look at our reality. Certainly, our life is not only dark and full of desperation. Easter proclaims to us that our Lord has the power to always show a way out, a new path, and a different route; that a new reality is not a myth, but it does exist. With the Risen Lord, we can pass over from darkness to light, from tomb to resurrection, from death to life. However, we have to walk this path, accepting everything that life brings for us, without denying and rejecting the shadow/uncertain side of our reality.

I would like to underline three fundamental Easter elements for our life. The first is trust: trust in the Lord and in those who are entrusted with the responsibility to guide his people. As our Creator, He has given us life and he knows our weaknesses and vulnerability. This trust is the fundament of our hope in the Lord.

The second element is perseverance. The story of Exodus of the Israelites is the symbol of Easter. Exodus is the story and history of the perseverance of the Lord and of his people. “The Promised Land” cannot be reached just in one day; to live in freedom and fraternity requires a lot of patience. To overcome a period of crisis, be it personal or global, such as this Pandemic, we need to persevere. Perseverance makes us grow in faith and in human virtues; it helps us recognize our strengths and weaknesses.

The third is compassion. Easter manifests the solidarity, compassion, and participation of the Lord in our human reality. From this solidarity, we see the light of hope and we experience overflowing compassion that impels us to participate in the life of Jesus. We are called and empowered to imitate his compassion in our lives, to share this experience with others, especially with people who are victims of natural disasters, conflicts, and wars like the war in Ukraine.

Let us pray that the celebration of Easter makes us grow in trust, perseverance, and compassion.

I wish you all a Happy Easter!

P. Budi Kleden, SVD
Superior General

____

Nguồn: SVDcuria.org

 

Video (English):