LỜI CHÚA + BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

0
448

BÀI ĐỌC I: St 18,20-32

20 Đức Chúa phán: “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.” 22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” 26 Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.” 27 Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: 28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao? ” Chúa đáp: “Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao? ” Chúa đáp: “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.” 30 Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao? ” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói: Con xin mạn phép thưa với Chúa: “Giả như tìm được hai mươi người thì sao? ” Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao? ” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”

 

BÀI ĐỌC II: Cl 2,12-14

12 Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

 

TIN MỪNG: Lc 11,1-13

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

 

BÀI CHIA SẺ VỚI CHỦ ĐỀ:

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN

Chúng ta đang sống trong một thời gọi là “thời đại mì ăn liền”. Người ta muốn thứ gì thì được ngay thứ đó bằng mọi giá. Một thế giới như vậy đã làm cho con người mất đi tính kiên nhẫn, một đức tính cần thiết trong đời sống, đặc biệt là trong cầu nguyện.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 11,1-13), sau khi đưa ra cho các môn đệ công thức để cầu nguyện là Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến một tâm tình hay một thái độ mà các môn đệ cần phải có khi cầu nguyện là kiên trì.

Qua dụ ngôn Người bạn quấy rầy, Chúa nhắn nhủ các môn đệ phải cầu nguyện luôn và không được nản chí. Chúa Giêsu cũng nói đến hai thái độ cầu nguyện khác nữa là khiêm nhường (như trong dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế) (Lc 18,9-14) và tín thác (Mt 21,21-22). Đối với thái độ kiên trì, chúng ta nhận thấy có những đặc tính sau:

Thứ nhất là kiên trì trong chịu đựng. Một sự chịu đựng như người bạn trong Tin Mừng: “phải cứ lì ra đó”. Chịu đựng đôi khi còn phải chịu nhục, phải chấp nhận hạ mình xuống để van xin một điều, dĩ nhiên là điều mình cho là tốt và xin mà chưa được. Một tác giả[1] đã gọi những người kiên nhẫn trong cầu nguyện là “người lì”. Nhưng là “lì” theo nghĩa tốt mà một tác giả khác nói là “lì vì tha nhân”. Đi vay bánh cho người bạn lỡ đường của mình có cái ăn chắc chắn phải chấp nhận sự phiền toái, nhất là vào ban đêm nữa nên phải “cứ lì ra đó”. Vậy những lúc gặp cảnh gian truân, chúng ta kêu cầu Chúa. Vì đó là điều tốt, hợp ý Chúa và tin chắc là được Chúa chấp nhận. Thánh Phaolô đã ca ngợi đức tính kiên nhẫn chịu đựng của các tín hữu Thêxalônica trong phần đầu của 2 thư gửi cho các tín hữu này. “Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô” (1 Tx 1,2); “Chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân” (2 Tx 1,4).

Thứ hai là kiên trì trong hy vọng. Sự kiên trì trong cầu nguyện với hy vọng vào tình yêu, vào lòng khoan nhân của Chúa. Chúng ta phải hy vọng vào Ngài vì có thể chúng ta thấy lời cầu xin của mình thì tốt, nhưng thực chất lại không. Chúa biết điều ấy và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều tốt hơn. “Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,13). Cũng có thể điều ta xin không tốt cho lúc này nhưng Ngài biết và sẽ ban cho chúng ta lúc cần thiết. Chân Phước Giles thành Assisi nói rằng: “Hãy cầu nguyện một cách thành tâm, và liên lỉ trong sự trung tín và phó thác, vì hồng ân của Thiên Chúa sẽ không ban cho chúng ta một lần, nhưng Ngài có thể ban cho chúng ta trong những thời gian khác nhau. Chúng ta hãy khiêm tốn đặt tất cả tâm trí và sự tin tưởngvào Thiên Chúa, và Ngài sẽ ban ân sủng của Ngài cho chúng ta khi nào Ngài muốn.”[2] Thánh Giacôbê cũng nói:“Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.”[3]

Và cuối cùng là kiên trì trong đức tin. Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, vào tình thương của Ngài, vì Ngài đã hứa: “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”(Lc 11,10). Thiên Chúa là Đấng trung thành và đáng tin cậy, Ngài sẽ thực hiện những điều hứa ấy. Ngài sẽ ban cho ta không sớm thì muộn. Khác với niềm tin vào may rủi như tin tưởng vào người đời, họ có thể cho hoặc không, họ hứa nhưng lại không giữ lời. Chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa vì Ngài là Đấng tốt lành, không lừa dối ai. Chỉ có Ngài mới thấu suốt và mong muốn điều tốt lành cho con cái.

Trong Giáo hội Công Giáo chúng ta xuất hiện hai người phụ nữ, mặc dù sống cách nhau mười mấy thế kỷ, nhưng đều có chung một đức tính kiên trì trong cầu nguyện.

Người thứ nhất là Nam Phương hoàng hậu ở thế kỷ thứ XX. Bà là một người vừa tài giỏi vừa có vẻ đẹp về ngoại hình cũng như trong tâm hồn, đến nỗi một tờ báo điện tử của Pháp đã ca ngợi bà là “Cố Hoàng hậu xinh đẹp vẫn ngự trong tim”.[4] Mặc dù sống trong cung điện xa hoa, nhưng bà không muốn bám víu vào những thứ hạnh phúc mong manh chóng qua.

Trái lại bà đã nương cậy nơi hạnh phúc bất diệt là chính Thiên Chúa. Cụ thể là bà sống một cuộc sống mẫu mực, đạo đức; hằng ngày bà luôn dậy sớm và đi lễ để cầu nguyện cho người chồng trác táng của mình là vua Bảo Đại. Cuối cùng, lời cầu của bà đã được Chúa đón nhận, mặc dù hơi muộn. Vua Bảo Đại sau này đã trở lại và được chịu phép Thanh Tẩy ở Pháp quốc.

Người thứ hai là thánh nữ Mônica ở thế kỷ thứ IV. Suốt cuộc đời của thánh nhân cũng hy sinh cho chồng con bằng lời cầu nguyện. Và kết quả, như chúng ta biết, là Chúa đã nhậm lời ngài. Người bạn đời của ngài đã trở lại và quí tử của ngài là thánh Âu Tinh đã trở nên một vị thánh lỗi lạc, đóng góp nhiều cho Giáo Hội.

Sống trong thời đại này, chúng ta, những người Công Giáo, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi thời đại. Trong học tập, chúng ta muốn giỏi, muốn có kết quả tốt nhưng lại thiếu kiên nhẫn rèn luyện nên dẫn đến việc quay cóp và đút lót trong thi cử. Trong kinh tế, chúng ta muốn có nhiều tiền nhưng lại không chịu khó làm việc nên dẫn đến nạn buôn lậu, tham nhũng, hối lộ… Và trong cầu nguyện, chúng ta cũng muốn được thấy kết quả ngay; khi cầu nguyện chúng ta bắt Chúa phải làm theo ý của mình.

Do vậy, khi cầu nguyện mà không được thì chúng ta dễ nản chí và dẫn đến thất vọng. Vậy chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu. Người là thầy dạy cho chúng ta cầu nguyện; Người cũng là mẫu gương cầu nguyện cho chúng ta. Người đã cầu nguyện liên lỉ như Kinh Thánh mô tả: Người cầu nguyện nơi cô tịch, trên núi, trong hội đường; Người cầu nguyện từ sáng sớm, giữa đêm khuya, trước những việc quan trọng, trong cuộc khổ nạn… Mặc dù là Con Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã mang thân phận con người nên Người cũng phải cầu nguyện để tuân theo ý Chúa Cha, chứ không phải theo ý Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tinh thần cầu nguyện như Người đã dạy các môn đệ là phải cầu nguyện luôn và không được nản chí. Amen.

Tu sĩ G.B. Trần Vui,SVD

[1] Không vì tình cũng vì lì, http://www. thanhlinh. net /node/78532/ truy cập ngày 20/03/2015.

[2]Suy niệm Tin Mừng Luca 11,1-13,truy cập ngày 20/03/2015; http://loichua homnay.blogspot.com/2012/10/suy-niem-tin-mung-luca-11-5-13thu-nam.html.

[3] Đài Phát thanh Chân lý Á châu, Hiệu lực của lời cầu nguyện, truy cập ngày 20/03/2015; http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/tinvui/tinvui168.htm.

[4] Donglan, Hoàng hậu Nam phương, truy cập ngày 20/03/2015; http://www.canhdongtruyengiao.net/NhipSongQuanhTa/Luot%20Web/tuan2.4.11/Namphuong%20Hoanghau/namphuonghoanghau.html.

Bài trướcTin Tức Trước Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016
Bài tiếp theoAudio CHÚA NHẬT XVII TN – C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.